Place

 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา

  ตำบลทุ่งพระยาเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสนามชัยเขต เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่กองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชเดินทัพผ่านมา พระยาท่านหนึ่งได้เดินทางมากับกองทัพด้วย จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านพระยา และต่อมาเรียกกันว่า “ทุ่งพระยา”
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ตำบลท่ากระดานเดิมชื่อตำบลท่าวัว ขึ้นอยู่กับอำเภอพนมสารคาม ต่อมาได้มีการแบ่งแยกการปกครองมาขึ้นอยู่กับอำเภอสนามชัยเขต “ท่ากระดาน” เป็นสถานที่รวบรวมขนส่งซื้อขายไม้กระดาน  ในสมัยที่ป่าไม้บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสาน อบต.ท่ากระดาน ยกฐานะจากสภาตำบลเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2537 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี

  ก่อนนี้ตำบลคู้ยายหมีขึ้นอยู่กับอำเภอพนมสารคาม ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2520 อำเภอสนามชัยเขตได้แยกออกจากอำเภอพนมสารคามมาเป็นกิ่งอำเภอสนามชัยเขต กำนันคนแรกของตำบลคู้ยายหมี คือ นายเรียง กำนัน คนต่อมา คือ นายย้อย  แก้ววิจิตร นายองอาจ  วิลาลักษณ์ นายแวง แสงว่าง นายบุญมี คะเสนาและคนปัจจุบัน คือ นายขุนดอนชัย แก้วคำ ก่อนนี้หมู่บ้านดั้งเดิมของตำบลคู้ยายหมี ได้แก่ บ้านบางมะเฟือง บ้านคู้ยายหมี บ้านดอนท่านา บ้านไร่ บ้านบางพะเนียง บ้านนาเลา บ้านหัวนา ในอดีตพื้นที่ของตำบลคู้ยายหมีส่วนใหญ่ เป็นป่าดิบและป่าไผ่ ชาวบ้านของตำบลคู้ยายหมีประกอบอาชีพทำนา และหาของป่ามาเป็นการครองชีพ เช่น การตัดหวาย และตักน้ำมันยาง ตัดไม้ซุง และหาอาหารป่า เช่น ไก่ป่า กระรอก กระแต กระจง หมูป่า เก้ง กวาง มาเป็นอาหาร และขาย ตำบลคู้ยายหมีมีความอุดมสมบูรณ์มาก จนทำให้คนหลายจังหวัดอพยพเข้ามาอยู่ เช่น คนภาคอีสานเข้ามาซื้อเพื่อถากถางป่าเอาที่ดินทำกิน ตำบลคู้ยายหมีปัจจุบันมีคนหลายภาษาอยู่ปะปนกันเป็นจำนวนมาก ป่าที่เคยมีอยู่ก็ไม่หลงเหลือให้เห็นอีกเลย ป่ากลายสภาพมาเป็นทุ่งนาและมันสำปะหลังมาจนถึงทุกวันนี้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย

  ในสมัยพระยาอภัยภูเบศ ได้มีชาวเขมรส่วนหนึ่งอพยพหนีมาจากฝรั่งเศส มาอยู่ใต้การปกครองของพระองค์ ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายก โดยมีบางส่วนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลบางตีนเป็ด จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมามีประชากรเพิ่มขึ้นเขมรส่วนนี้จึงได้ย้ายที่อยู่มาอยู่ที่ตำบลดงน้อย และได้แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลดงน้อยเหนือและตำบลดงน้อยใต้ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีหมู่บ้าน 25 หมู่บ้าน การปกครองกระจายมากเกินไป จึงยุบตำบลดงน้อยเหนือ – ดงน้อยใต้ มาเป็นตำบลดงน้อยเพียงตำบลเดียว และแบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อปี 2520 ได้ตั้งกิ่งอำเภอราชสาส์นขึ้น จึงได้ตั้งตำบลดงน้อยให้อยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอราชสาสน์ และต่อมาได้แยกหมู่บ้านเพิ่มเป็น 16 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอราชสาส์น จนถึงปัจจุบัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ในจำนวน 3 แห่งของอำเภอราชสาส์น ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอำเภอราชสาส์น ตัวที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ตั้งอยู่ภายในบริเวณสถานีอนามัยตำบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองใหม่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอราชสาส์น  ตามเส้นทางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3378 และ 3245 ประมาณ 13 กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามเส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3378 และ 304 ประมาณ 35 กิโลเมตร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคาได้รับการยกฐานจากสภาตำบลบางคาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางคาเมื่อปี พ.ศ. 2539 ในเขตปกครองของอำเภอราชสาส์นแบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้านตั้งอยู่ระหว่างกลางของอำเภอมีเนื้อที่ ทั้งหมด 36.6 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง ทิศเหนือติดต่อกับตำบลดงน้อยอำเภอราชสาส์น ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลเมืองเก่าอำเภอพนมสารคาม ทิศใต้ติดต่อกับตำบลเมืองใหม่อำเภอราชสาส์น ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้า 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา

# #
#

Rating: 0   

Place Description:

ตำบลทุ่งพระยาเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสนามชัยเขต เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่กองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชเดินทัพผ่านมา พระยาท่านหนึ่งได้เดินทางมากับกองทัพด้วย จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านพระยา และต่อมาเรียกกันว่า “ทุ่งพระยา”

Address:

Telephone:

0-3855-2433

Facebook

https://www.facebook.com/SAO.Thungpraya

Opening:

Monday-Friday

Time : 8:30 am-4:30 pm

Near By

1.อ่างเก็บน้ำคลองระบม


Comments:

Sent