Government

 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

  ตำบลวังตะเคียนแต่เดิม(สมัยรัชกาลที่ 5) เรียกว่า "ตำบลคลองลาว" ต่อมาเรียกว่า "ตำบลโสธร" และเปลี่ยนมาเป็น "ตำบลหน้าเมือง" หลังจากนั้นได้เปลี่ยน มาเป็น "ตำบลวังตะเคียน"  สาเหตุของการเปลี่ยนชื่อเรียกตำบลหลายครั้งนั้นไม่ทราบเหตุผลหรือปรากฎหลักฐาน  นอกจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่า ผู้แก่ บ้างก็ว่าเพราะพื้นที่ตำบลวังตะเคียนมีลำคลองไหลผ่านพื้นที่ พอถึงฤดูน้ำหลากมักจะมีต้นตะเคียนลอยมาติดคุ้งน้ำเป็นจำนวนมาก บ้างก็เล่าว่าพื้นที่มีต้นตะเคียนเป็นจำนวนมาก  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องรายชื่อสภาตำบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  2 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยที่มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา (พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2537) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท จึงจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากอำเภอเมืองฉะเชิงเทราประมาณ 13 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 29   ตารางกิโลเมตรหรือ  18,125  ไร่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7  ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมือง ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร มีเส้นทางการติดต่อกับอำเภอจำนวน 1 เส้นทาง การคมนาคมสะดวก มีรถรับจ้างและรถประจำทางผ่านด้านถนนสายฉะเชิงเทรา -  บางคล้า ทำให้การเดินทางถึง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และจากตำบลบางไผ่ถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 โดยมีนายสมคิด พุทธพรทิพย์ กำนันตำบลบางไผ่ เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมี นายพิพัฒน์พร  พิพรณ์พงษ์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (ปี  พ.ศ. 2542-2550)  และมีนายยศดนัย  สินสมบัติ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนปัจจุบัน ( ปี  พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด ตั้งอยู่เลขที่ 10/2 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ห่างจากอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 7.5 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางด้วยรถยนต์จากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถึงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประมาณ 10 นาที  มีพื้นที่ทั้งหมด 11.6 ตารางกิโลเมตร ตำบลบางตีนเป็ดตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงภายในตำบลประกอบด้วย ลำคลองส่งน้ำหลายสาย คลองที่สำคัญ คือ คลองดอนทอง คลองบางตีนเป็ด คลองสองพี่น้อง คลองหลวง เป็นต้น โดยแม่น้ำบางปะกงเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชากรในตำบล ทั้งการประกอบอาชีพ  (ทำสวน, เลี้ยงสัตว์) และใช้อุปโภคบริโภค
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา

  ตำบลคลองนาเป็นตำบลหนึ่งในตำบล ของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยได้แยกตัวจากตำบลบางตีนเป็ด เมื่อปี พ.ศ. 2480 มีการปกครองแบ่งเป็น 5 หมู่บ้านต่อมาได้มีการยกฐานะสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ลำดับที่ 187 มีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2543
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองฉะเชิงเทราประมาณ 4 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 2.69 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,681 ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ปัจจุบันมีนายสมนึก ล้อซ้ง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

# #
#

Rating: 0   

Place Description:

ตำบลวังตะเคียนแต่เดิม(สมัยรัชกาลที่ 5) เรียกว่า "ตำบลคลองลาว" ต่อมาเรียกว่า "ตำบลโสธร" และเปลี่ยนมาเป็น "ตำบลหน้าเมือง" หลังจากนั้นได้เปลี่ยน มาเป็น "ตำบลวังตะเคียน"  สาเหตุของการเปลี่ยนชื่อเรียกตำบลหลายครั้งนั้นไม่ทราบเหตุผลหรือปรากฎหลักฐาน  นอกจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่า ผู้แก่ บ้างก็ว่าเพราะพื้นที่ตำบลวังตะเคียนมีลำคลองไหลผ่านพื้นที่ พอถึงฤดูน้ำหลากมักจะมีต้นตะเคียนลอยมาติดคุ้งน้ำเป็นจำนวนมาก บ้างก็เล่าว่าพื้นที่มีต้นตะเคียนเป็นจำนวนมาก  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องรายชื่อสภาตำบลที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  2 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยที่มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อสภาตำบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา (พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2537) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท จึงจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

Address:

Telephone:

0-3884-7342

Email

6240118@dla.go.th

Website:

http://wangtakien.go.th

Opening:

Monday-Sunday

Time : 8:30 am-4:30 pm

Near By

1.ปั๊มน้ำมันบางจาก สุวินทวงศ์ (1)

2.ร้านอาหารพจน์

3.ร้านอาหารบ้านตะเกียง

4.โรงพยาบาลโสธราเวช

5.บ้านศาลาดิน

6.ลาบร้อยเอ็ด

7.แปดริ้ว รสเด็ด

8.สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา

9.วีเวิร์บ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ แอนด์โฮเต็ล

10.ร้านอาหารนายก๊วก


Comments:

Sent