Government

 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง (รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 17,136,343.81 บาท รวมเงินอุดหนุน 23,694,753.81 รายได้ปีงบประมาณ 2550) 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต

  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ติดต่ออำเภอบางน้ำเปรี้ยว มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 สายมีนบุรี – ฉะเชิงเทรา (ถนนสุวินทวงศ์) ผ่านสามารถเดินทางติดต่อกับอำเภอและจังหวัดได้สะดวก อยู่ห่างจากตัวอำเภอและตัวจังหวัด ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร (อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 67 กิโลเมตร) ขนาดเนื้อที่รวมทั้งตำบลคลองนครเนื่องเขต ประมาณ 31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,385 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของพื้นที่ทั่งหมดของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

  คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2549 และครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 มีมติให้มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 (29) คณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ได้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งๆ ละ 200,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 50,000 บาท สำหรับใช้ในการประชุม/สัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่อง การดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2550
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ส่งเสริมและเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับ การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ตลอดจน นโยบาย และการดำเนินงาน ของรัฐบาล วัฒนธรรม ศีลธรรม ค่านิยม ที่ดีงาม รวมทั้ง สนับสนุน การให้ บริการ การศึกษา นอกระบบ แก่ประชาชน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่าง หน่วยงานของรัฐ กับประชาชน และระหว่าง ประชาชนด้วยกัน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอก ประเทศ เพื่อประโยชน์ แก่ความมั่นคง และเพื่อส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดี กับต่างประเทศ สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ เกี่ยวกับ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารมวลชน แก่หน่วยงาน ทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน ศึกษา วิจัย สำรวจ และตรวจสอบประชามติ เพื่อเป็นข้อมูล ในการปรับปรุง นโยบาย และแผนงาน การประชาสัมพันธ์ ของรัฐ ดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ให้เป็น ไปตามกฎหมาย พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารมวลชนของกรม ผลิต เผยแพร่ และให้บริการเอกสาร และสื่อโสตทัศนศึกษา รวมทั้งให้บริการ โสตทัศนูปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ แก่ หน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชกฤษฎีกากฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่ นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
 • สถานีตำรวจภูธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา

  ตำรวจไทย หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ตำรวจแห่งชาติ เป็นตำรวจแห่งชาติของประเทศไทย ประกอบด้วย บรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีฐานะเป็นกรม และอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย เป็นผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการดูแลคุ้มครอง ให้เกิดความสงบสุขแก่พลเมืองของประเทศ
 • สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา

  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา หากมีข้อติดขัดใด นักท่องเที่ยวสอบถามข้อมูลได้ เพราะที่นี่ยินดีให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวจะได้พบความสะดวกสบายที่มากขึ้นเมื่อมาที่นี่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่

# #
#

Rating: 0   

Place Description:

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง (รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 17,136,343.81 บาท รวมเงินอุดหนุน 23,694,753.81 รายได้ปีงบประมาณ 2550) 

Address:

Telephone:

0-3850-2003

Website:

http://www.thakai.go.th

Opening:

Monday-Sunday

Time : 8:30 am-4:30 pm

Near By

1.อินโฮม

2.อีสานลงบก

3.สถานีตำรวจภูธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา

4.ศาลเจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ

5.เกื้อกูลโภชนา

6.บ้านใบตอง นวดแผนไทย

7.เจ๊อึ่ง หน้าโรงหนังเก่า

8.บ้านไม้ริมน้ำ@8ริ้ว

9.นึก เตี๋ยวปลา

10.ต้นปาล์ม รีสอร์ท


Comments:

Sent