Government

 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมี ฐานะเป็นนิติบุคคลและ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2538 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง

  ตำบลหัวสำโรงเป็นตำบลเก่าแก่ ปัจจุบันมีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือเรียกว่า เกตเวย์ซิตี้ ใช้พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่เศษ ตำบลหัวสำโรง ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านในบ้านภูมิเจริญ บ้านกลาง บ้านสวน บ้านอ่าวช้างไล่ บ้านใหม่ บ้านเกาะลอย บ้านแหลมหิน บ้านหนองกระเพรา บ้านแหลมหว้า บ้านหนองสฑิต และบ้านเนินตะค้อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว

  องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2539 โดยมี นายสรพล ศักดิ์ประศาสน์ กำนันตำบลแปลงยาว เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดย ตำแหน่ง) คนแรก และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีนายสรพล ศักดิ์ประศาสน์ เป็นนายกฯ คนปัจจุบัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา

  ตำบลทุ่งพระยาเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสนามชัยเขต เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่กองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชเดินทัพผ่านมา พระยาท่านหนึ่งได้เดินทางมากับกองทัพด้วย จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านพระยา และต่อมาเรียกกันว่า “ทุ่งพระยา”
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน

  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ตำบลท่ากระดานเดิมชื่อตำบลท่าวัว ขึ้นอยู่กับอำเภอพนมสารคาม ต่อมาได้มีการแบ่งแยกการปกครองมาขึ้นอยู่กับอำเภอสนามชัยเขต “ท่ากระดาน” เป็นสถานที่รวบรวมขนส่งซื้อขายไม้กระดาน  ในสมัยที่ป่าไม้บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสาน อบต.ท่ากระดาน ยกฐานะจากสภาตำบลเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2537 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี

  ก่อนนี้ตำบลคู้ยายหมีขึ้นอยู่กับอำเภอพนมสารคาม ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2520 อำเภอสนามชัยเขตได้แยกออกจากอำเภอพนมสารคามมาเป็นกิ่งอำเภอสนามชัยเขต กำนันคนแรกของตำบลคู้ยายหมี คือ นายเรียง กำนัน คนต่อมา คือ นายย้อย  แก้ววิจิตร นายองอาจ  วิลาลักษณ์ นายแวง แสงว่าง นายบุญมี คะเสนาและคนปัจจุบัน คือ นายขุนดอนชัย แก้วคำ ก่อนนี้หมู่บ้านดั้งเดิมของตำบลคู้ยายหมี ได้แก่ บ้านบางมะเฟือง บ้านคู้ยายหมี บ้านดอนท่านา บ้านไร่ บ้านบางพะเนียง บ้านนาเลา บ้านหัวนา ในอดีตพื้นที่ของตำบลคู้ยายหมีส่วนใหญ่ เป็นป่าดิบและป่าไผ่ ชาวบ้านของตำบลคู้ยายหมีประกอบอาชีพทำนา และหาของป่ามาเป็นการครองชีพ เช่น การตัดหวาย และตักน้ำมันยาง ตัดไม้ซุง และหาอาหารป่า เช่น ไก่ป่า กระรอก กระแต กระจง หมูป่า เก้ง กวาง มาเป็นอาหาร และขาย ตำบลคู้ยายหมีมีความอุดมสมบูรณ์มาก จนทำให้คนหลายจังหวัดอพยพเข้ามาอยู่ เช่น คนภาคอีสานเข้ามาซื้อเพื่อถากถางป่าเอาที่ดินทำกิน ตำบลคู้ยายหมีปัจจุบันมีคนหลายภาษาอยู่ปะปนกันเป็นจำนวนมาก ป่าที่เคยมีอยู่ก็ไม่หลงเหลือให้เห็นอีกเลย ป่ากลายสภาพมาเป็นทุ่งนาและมันสำปะหลังมาจนถึงทุกวันนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น

# #
#

Rating: 0   

Place Description:

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมี ฐานะเป็นนิติบุคคลและ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2538 

Address:

Telephone:

0-3850-2501

Website:

http://www.nongmaikan.go.th

Opening:

Monday-Friday

Time : 8:30 am-4:30 pm

Near By

1.ผักไร้ดินปลอดสารพิษ

2.มูร่าห์ ฟาร์ม

3.วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์


Comments:

Sent