Government

 • องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย

  ในสมัยพระยาอภัยภูเบศ ได้มีชาวเขมรส่วนหนึ่งอพยพหนีมาจากฝรั่งเศส มาอยู่ใต้การปกครองของพระองค์ ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายก โดยมีบางส่วนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลบางตีนเป็ด จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมามีประชากรเพิ่มขึ้นเขมรส่วนนี้จึงได้ย้ายที่อยู่มาอยู่ที่ตำบลดงน้อย และได้แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลดงน้อยเหนือและตำบลดงน้อยใต้ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีหมู่บ้าน 25 หมู่บ้าน การปกครองกระจายมากเกินไป จึงยุบตำบลดงน้อยเหนือ – ดงน้อยใต้ มาเป็นตำบลดงน้อยเพียงตำบลเดียว และแบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อปี 2520 ได้ตั้งกิ่งอำเภอราชสาส์นขึ้น จึงได้ตั้งตำบลดงน้อยให้อยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอราชสาสน์ และต่อมาได้แยกหมู่บ้านเพิ่มเป็น 16 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอราชสาส์น จนถึงปัจจุบัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ในจำนวน 3 แห่งของอำเภอราชสาส์น ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอำเภอราชสาส์น ตัวที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ตั้งอยู่ภายในบริเวณสถานีอนามัยตำบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองใหม่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอราชสาส์น  ตามเส้นทางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3378 และ 3245 ประมาณ 13 กิโลเมตร อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามเส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3378 และ 304 ประมาณ 35 กิโลเมตร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคาได้รับการยกฐานจากสภาตำบลบางคาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางคาเมื่อปี พ.ศ. 2539 ในเขตปกครองของอำเภอราชสาส์นแบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้านตั้งอยู่ระหว่างกลางของอำเภอมีเนื้อที่ ทั้งหมด 36.6 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง ทิศเหนือติดต่อกับตำบลดงน้อยอำเภอราชสาส์น ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลเมืองเก่าอำเภอพนมสารคาม ทิศใต้ติดต่อกับตำบลเมืองใหม่อำเภอราชสาส์น ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้า 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน เป็นหน่วยงานราชการ ส่วนบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามนโยบายกระจายอำนาจสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐานของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามนัยมาตรา 40 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน ยกฐานะจากสภาตำบล เมื่อวันที่ 2  มีนาคม 2538 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็นหน่วยบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็น อบต.ขนาดกลาง (ชั้น 3) ตำบลเขาหินซ้อน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพนมสารคามไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ฉะเชิงเทรา- กบินทร์บุรี) เป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลูกฟูกเชิงเขา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 4 - 20 เมตร และที่ราบลุ่มที่น้ำทะเลเคยท่วมถึงจึงเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูกข้าว การทำพืชไร่ การปลูกพืชอายุสั้นและการเลี้ยงสัตว์  โดยอาศัยแหล่งน้ำจากลำห้วยสาขาคลองระบม คลองสียัด อ่างเก็บน้ำต่างๆและแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน

  ตำบลหนองแหนเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่เดิมชื่อว่าตำบลหนองยาว เพราะมีต้นไม้ยาวเป็นจำนวนมาก ต่อมามีการเปลี่ยนเป็นหนองแหนในสมัยกำนันทัน โดยเรียกชื่อตามหนองน้ำใหญ่ที่มีอยู่ ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอพนมสารคาม ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 และทางหลวงชนบทสายกระจับ-หนองแหน เป็นระยะทาง  8  กิโลเมตร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113  ตอนที่   9  ลงวันที่  30  มกราคม  2539  เป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล  ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย

# #
#

Rating: 0   

Place Description:

ในสมัยพระยาอภัยภูเบศ ได้มีชาวเขมรส่วนหนึ่งอพยพหนีมาจากฝรั่งเศส มาอยู่ใต้การปกครองของพระองค์ ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายก โดยมีบางส่วนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตำบลบางตีนเป็ด จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมามีประชากรเพิ่มขึ้นเขมรส่วนนี้จึงได้ย้ายที่อยู่มาอยู่ที่ตำบลดงน้อย และได้แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลดงน้อยเหนือและตำบลดงน้อยใต้ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีหมู่บ้าน 25 หมู่บ้าน การปกครองกระจายมากเกินไป จึงยุบตำบลดงน้อยเหนือ – ดงน้อยใต้ มาเป็นตำบลดงน้อยเพียงตำบลเดียว และแบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อปี 2520 ได้ตั้งกิ่งอำเภอราชสาส์นขึ้น จึงได้ตั้งตำบลดงน้อยให้อยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอราชสาสน์ และต่อมาได้แยกหมู่บ้านเพิ่มเป็น 16 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอราชสาส์น จนถึงปัจจุบัน

Address:

Telephone:

0-3856-3202

Website:

http://www.dongnoi.go.th

Opening:

Monday-Friday

Time : 8:30 am-4:30 pm

Near By

1.น้ำพริกเผาปลาย่าง

2.ข้าวหอมมะลิ

3.ถ้ำนางสิบสอง

4.โรงพยาบาลราชสาส์น

5.เต่ากระดกหัว

6.สถานีตำรวจภูธรอำเภอราชสาส์น

7.องค์การบริหารส่วนตำบลบางคา

8.ศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมการปลูกแคนตาลูป


Comments:

Sent