Government

 • องค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม

  องค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม ประมาณ 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 5,517 ไร่ หรือประมาณ 8.82 ตารางกิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยมี นายรังสรรค์ งามทรัพย์มณี กำนันตำบลพนมสารคาม เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีนายทนงศักดิ์  จามิกรณ์  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (พ. ศ. 2547 - ปัจจุบัน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

  ตำบลเกาะขนุนเป็นตำบลเก่าที่ตั้งมาพร้อมกับอำเภอพนมสารคาม เดิมเป็นตำบลที่มีพื้นที่กว้างมาก ต่อมาพื้นที่บางส่วนแยกเป็นตำบลอื่น เหตุที่ชื่อ ตำบลเกาะขนุน เพราะในตำบลมีการปลูกขนุนกันมากและในสมัยก่อนการคมนาคมจะใช้เส้นทางน้ำในการเดินทางไปมาค้าขาย ตำบลเกาะขนุนมีคลองท่าลาดไหลผ่านและมีท่าน้ำที่อยู่ในพื้นที่ จึงเป็นแหล่งรวมสินค้าขายส่งหลายชนิดโดยเฉพาะขนุน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก

  ประวัติความเป็นมาจากคำบอกเล่าจากคนเฒ่า คนแก่ในตำบล กล่าวแตกต่างกันเป็น 2 เรื่อง คือ สมัยก่อนเขตตำบลสิบเอ็ดศอกนี้ เป็นเขตตำบลสนามจันทร์และด้วยมีการขุดลอกขึ้น โดยประชาชนร่วมแรง ร่วมใจกัน กำหนดความกว้าง 11 ศอก หรือ 3 วา แต่เกิดปัญหาหลายอย่าง เช่น เจ้าของที่ดินให้ที่จำกัด จึงทำให้ขุดได้ความกว้างแค่ 11 ศอก เท่านั้นและต่อมามีการเปลี่ยนแปลง ก็เรียกขานกันว่าหมู่บ้านคลองสิบเอ็ดศอก พอมีการแบ่งเขตตำบลขึ้นชาวบ้านจึง ขนานนามตำบลนี้ว่า ตำบลสิบเอ็ดศอกต่อจากนั้นมา อีกกระแสเล่าขานกันว่า สมัยก่อนมีจระเข้ใหญ่ อาศัยอยู่ในคลอง เขตตำบลนี้ ต่อมาจระเข้ใหญ่ดังกล่าวได้ตายลง ชาวบ้านจึงได้นำขึ้นมาและวัดความยาวได้ 11 ศอก พอดี และช่วยกันฝังจระเข้ใหญ่นั้นพร้อมตั้งศาลเพียงตาให้ พอมีการแบ่งเขตตำบล ชาวบ้านจึงขนานนามตำบลว่าตำบลสิบเอ็ดศอก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์

  ตำบลสนามจันทร์เป็นชุมชนเก่าแก่ อายุประมาณ 160 ปี นับตั้งแต่ปีที่มีการสร้างวัดกระทุ่ม พ.ศ. 2386 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกงอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ สมัยโบราณมีลักษณะเป็นป่าทึบ มีสัตว์ดุร้ายมีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเสือ มักออกไปลักเป็ด ไก่กินเป็นอาหาร บางครั้งก็กัดคนก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอันมาก ทางราชการได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปปราบเสือ โดยทำเป็นจั่นดักเสือ หลายจั่น ชาวบ้านจึงเรียกชื่อบริเวณนี้ว่าเป็นบริเวณ “สนามจั่น” บางคนก็พูดว่าทำจั่นไว้ “สามจั่น” ต่อมาทางราชการได้กำหนดการปกครองหัวเมือง แบ่งมณฑลออกเป็น เมือง อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน บริเวณที่ชาวบ้านเรียกว่า สนามจั่น หรือสามจั่น ก็เพี้ยนเป็น "สนามจันทร์" และเป็นชื่อเรียกตำบลตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด

  ตำบลบางกรูด เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของอำเภอบ้านโพธิ์ ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปทางด้านทิศใต้ ประมาณ 9 กิโลเมตร การคมนารคมสะดวก โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 301 และทางหลวงชนบทหมายเลข 141 ภายในตำบลมีถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นเส้นทางที่ราษฎร ใช้สัญจรไปมาโดยสะดวกตำบลบางกรูด เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอ  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ การประกอบอาชีพราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมาณร้อยละ 61.98 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 30.14 และประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 7.88 ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่พลวงพ่อพุทธโสธร เป็นต้น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว แบ่งการปกครองเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลหนองบัว และตำบลท่าพลับ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบ้านโพธิ์ อยู่ห่างจากอำเภอบ้านโพธิ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 13.40 ตารางกิโลเมตรหรือ 8,382.5 ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540 และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพลับ(เดิม) ได้มีการยุบรวมด้วยเมื่อวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.  2547  

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม

# #
#

Rating: 0   

Place Description:

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม ประมาณ 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 5,517 ไร่ หรือประมาณ 8.82 ตารางกิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยมี นายรังสรรค์ งามทรัพย์มณี กำนันตำบลพนมสารคาม เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีนายทนงศักดิ์  จามิกรณ์  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (พ. ศ. 2547 - ปัจจุบัน)

Address:

Telephone:

0-3855-1184

Website:

http://www.phanomsarakham.go.th

Opening:

Monday-Friday

Time : 8:30 am-4:30 pm

Near By

1.ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อบ้านเลขที่ 5

2.โรงแรมพนมซิตี้

3.โรงแรมรีเจนซี่

4.สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมสารคาม

5.โรงแรมมอแกน รีสอร์ท

6.วันไหลพนมสารคาม

7.ปั๊มน้ำมันบางจาก

8.ปากหม้อ เจ๊เอื้อน

9.เอสซี รีสอร์ท

10.ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ เจ๊นิด


Comments:

Sent