Government

 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก

  ตำบลหนองตีนนก เป็นตำบลที่ก่อตั้งมานานแล้ว แยกมาจากตำบลหนองบัว มีตำนานเล่าขานว่า ในพื้นที่ตำบลหนองตีนนก เดิมมีสภาพเป็นหนอง บึง มากมาย ฤดูฝนมีท่วมขังเต็มหนอง บึง ฤดูแล้ง น้ำแห้ง ปริมาณน้ำน้อย บรรดา นก กา ลงมาหา กุ้ง ปู ปลา กิน เวลาที่ดินแห้งจะพบรอยเท้าเป็นจำนวนมาก และประชาชนจะพากันมาตีนกในหนอง บึง จึงเรียกว่า “ หนองตีนก ” และเปลี่ยนเป็น “หนองตีนนก” ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ทางทิศตะวันออก ของอำเภอบ้านโพธิ์ อยู่ห่างจากอำเภอบ้านโพธิ์ประมาณ 4 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 15.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,245 ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนกได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมี นายวิชัย ขันแก้ว กำนันตำบลหนองตีนนก เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก และได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (2548 - 2552) ปัจจุบันมีนายวิลาศ สุวินัย เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (2552 - 2556)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

  ประวัติความเป็นมาของตำบลเทพราช คนชราในหมู่บ้านเล่าว่า "ในอดีต ตำบลเทพราชมีบ้านเรืองตั้งอยู่ไม่มากนัก ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยเฉพาะอาชีพทำนา เลี้ยงปลา และเลี้ยงไก่ไข่ การตั้งบ้านเรือนมักจะอาศัยอยู่ตามริมคลอง โดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์ ด้วยวิถีชีวิตของ คนไทยส่วนใหญ่นิยมทำบุญ เข้าวัด แต่เนื่องจากไม่มีสถานที่บำเพ็ญกุลศล ต่อมา ท่านขุนเทพราช ได้มาสร้างวัดขึ้นในหมู่บ้าน และตั้งชื่อว่า "วัดเทพราช" เมื่อชุมชนใหญ่ขึ้น มีหลายหมู่บ้านรวมกัน และจัดตั้งเป็นตำบล จึงให้ชื่อว่า "ตำบลเทพราช" ดังปรากฎในปัจจุบัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย

  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรายอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านโพธิ์ อยู่ห่างจากอำเภอบ้านโพธิ์ประมาณ 10 กิโลเมตร ตำบลดอนทรายมีเนื้อที่ประมาณ 11.76 ตารางกิโลเมตร  หรือ  7,356  ไร่ พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีคลองส่งน้ำเล็กๆ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่ขุดโดยกรมชลประทาน เพื่อนำน้ำไปใช้ในการประกอบการเกษตรและบริโภค ประชากรในตำบลดอนทราย ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูและทำนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ

  คลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางสำคัญในการคมนาคมในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นลำคลองไหลผ่านพื้นที่บริเวณนี้ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อตำบลตามลำคลองสายดังกล่าวว่า "คลองประเวศ" ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ ก่อตั้งเมื่อ เดือนมีนาคม 2540 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ มีเส้นทางการติดต่อกับอำเภอจำนวน 2 เส้นทาง การคมนาคมสะดวก สภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 15 กิโลเมตร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์

  ตำบลคลองบ้านโพธิ์ ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกง แบ่งการปกครองเป็น 4 หมู่บ้าน พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทาน คือคลองบ้านโพธิ์ และคลองต้นหมัน และยังมีคลองธรรมชาติอีกหลายคลอง มีเรื่องเล่าว่าคลองบ้านโพธิ์ เมื่อก่อนนี้มีต้นโพธิ์ใหญ่ขึ้นอยู่ที่ปากคลอง ชาวบ้านจึงเรียกคลองนี้ว่า "คลองต้นโพธิ์" และใช้ชื่อเป็นตำบลด้วย ตำบลคลองบ้านโพธิ์ เป็นชุมชนเก่ามากมีอายุถึง 226 ปี นับตั้งแต่ปีสร้างวัดบ้านโพธิ์ พ.ศ. 2323 ตรงกับสมัยกรุงธนบุรีตอนปลาย สภาพภูมิศาสตร์ คล้ายกับตำบลต้นโพธิ์ ขาดน้ำจืดสำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง สมัยก่อนชาวบ้านมีความสามัคคีช่วยกันทำทดปิดกั้นน้ำเค็ม เก็บกักน้ำจืดไว้ใช้ตามลำคลอง ประมาณ 7 - 8 เดือน น้ำจืดก็จะช่วยเปิดทดให้น้ำไหลเข้านา ยามใดมีข่าวลือว่าโจรจะมาปล้นบ้าน ก็จะตั้งเวรยามเฝ้าระวังภัย นับว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากในอดีต ราษฎรมีอาชีพทำนา ปัจจุบันลดการทำนาหันไปประกอบอาชีพการเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา อาชีพอีกย่างหนึ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้ คือ การทำสวน จากริมแม่น้ำบางปะกง ซึ่งไม่ต้องลงทุนมาใบจากใช้ทำหลังคา และใช้ห่อขนมเรียกว่าขนมจาก ลูกจาก ทำเป็นของหวานได้ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันตลิ่งพัง และเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำ เช่น ปู ปลาเล็กปลาน้อย เป็นการรักษาระบบนิเวศที่ดีอีกด้วย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด

  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (รวมถึงฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น โดยราษฎรเลือกผู้แทนของตน เพื่อเข้าเป็นสมาชิกของตำบลหมู่บ้านละ 2 คน  เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้านดังกล่าว และเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเลือกโดยตรงจากประชาชนภายในตำบล เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อ พ.ศ. 2539 และได้ดำเนินกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและตำบลมากมาย ตอบสนองความต้องการของราษฎรได้ด้วยดีมาตลอด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก

# #
#

Rating: 0   

Place Description:

ตำบลหนองตีนนก เป็นตำบลที่ก่อตั้งมานานแล้ว แยกมาจากตำบลหนองบัว มีตำนานเล่าขานว่า ในพื้นที่ตำบลหนองตีนนก เดิมมีสภาพเป็นหนอง บึง มากมาย ฤดูฝนมีท่วมขังเต็มหนอง บึง ฤดูแล้ง น้ำแห้ง ปริมาณน้ำน้อย บรรดา นก กา ลงมาหา กุ้ง ปู ปลา กิน เวลาที่ดินแห้งจะพบรอยเท้าเป็นจำนวนมาก และประชาชนจะพากันมาตีนกในหนอง บึง จึงเรียกว่า “ หนองตีนก ” และเปลี่ยนเป็น “หนองตีนนก” ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ทางทิศตะวันออก ของอำเภอบ้านโพธิ์ อยู่ห่างจากอำเภอบ้านโพธิ์ประมาณ 4 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 15.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,245 ไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนกได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมี นายวิชัย ขันแก้ว กำนันตำบลหนองตีนนก เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก และได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (2548 - 2552) ปัจจุบันมีนายวิลาศ สุวินัย เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (2552 - 2556)

Address:

Telephone:

0-3885-0565

Website:

http://www.nhongteennok.go.th

Opening:

Monday-Friday

Time : 8:30 am-4:30 pm

Near By

1.องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก

2.มินิมูร่าห์ ฟาร์ม

3.ปั๊มน้ำมันบางจาก สาขาสกก.บ้านโพธิ์

4.โรงพยาบาลบ้านโพธิ์

5.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

6.สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านโพธิ์

7.บริษัท ชำนาญอาหาร จำกัด

8.วันเข้าพรรษา

9.งานต้อนรับขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ

10.ขันทองโภชนา


Comments:

Sent