Government

 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะไร่

  ตำบลเกาะไร่ ตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง ตำบลเกาะไร่มีคลองล้อมรอบถึง 7 คลอง จึงมองดูเหมือนเกาะกลางน้ำ ชาวบ้านจึกเรียกขานกันว่า  (เกาะไร่) ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ตำบลเกาะไร่ เป็นตำบลที่จัดตั้งมาเป็นเวลานานนับร้อยปีมาแล้ว เดิมเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด เนื่องจากพื้นที่ของตำบลล้อมรอบไปด้วยลำคลอง ประชากรในพื้นที่มีทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม  2542 โดยมี นายมโน นิยม กำนันตำบลเขาดินเป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง)  คนแรกและได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนปัจจุบัน         
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหอมศีล

  องค์การบริหารส่วนตำบลหอมศีล ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 โดยมี นายทวี งามขำ กำนันตำบลหอมศีล เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มี  นายสมชาย ชมยิ้ม เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนปัจจุบัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง

  ตำบลสองคลอง เดิมมีคลอง 2 สาย สายหนึ่งเป็นคลองน้ำเค็ม ซึ่งมีพื้นที่ติดกับทะเลด้านอ่าวไทย อีกสายหนึ่งเป็นคลองน้ำจืด แต่น้ำไม่จืดตลอดปี หลังจากราชการได้สร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ผ่านกั้นน้ำเค็ม ทำให้คลองน้ำจืดมีน้ำจืดตลอดปี ตำบลสองคลอง จึงถูกแบ่งพื้นที่ซึ่งมีสภาพแตกต่างกันจนสังเกตได้เป็น 2 ส่วน คือ คลองน้ำจืด และ คลองน้ำเค็ม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ

  แต่เดิมมีวัดเก่าตั้งอยู่ทางฝั่งเหนือของลำคลองสำโรง ห่างจากวัดปัจจุบัน ประมาณ 20 เส้น วัดเดิมจะมีชื่อว่าอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐาน แต่ทราบว่า ไม่ใช่ชื่อวัดบางเกลือเหมือนปัจจุบันนี้ คงจะใช้ชื่อตามชื่อของหมู่บ้าน ซึงหมู่บ้านนี้แต่เดิมมีชื่อว่าบ้านมะพร้าว หรือบ้านชวดพร้าว วัดก็คงชื่อว่าวัดบ้านมะพร้าว หรือวัดชวดพร้าว เพราะตามหลักฐานจากคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมา และหลักฐานจากนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่ได้กล่าวไว้ถึงคราวเดินทางโดยทางเรือ ไปเมืองแกลงจังหวัดระยอง ออกจากกรุงเทพฯ ล่องมาตามลำคลองสำโรง เรื่อยมาจนถึงหมู่บ้านระกาศ หมู่บ้านบางสมัคร และถึงหมู่บ้านมะพร้าว (หมู่บ้านบางเกลือปัจจุบัน) เลยไปถึงหมู่บ้านบางวัว แล้วเลยไปออกปากตะคลอง (สมัยนั้นยังไม่มีประตูน้ำ) เมื่อพิจารณาตามสภาพภูมิศาสตร์แล้ว พอจ้ะเชื่อได้ว่าลำคลองสำโรงในสมัยนั้นคดเคี้ยวมาก เมื่อออกจากกรุงเทพฯ จะต้องถึงบางสมัครก่อนแล้วจึงจะถึงบ้านมะพร้าว (บางเกลือปัจจุบัน) ปัจจุบันนี้คลองสำโรงได้ถูกขุดลัดตัดให้ตรง จึงทำให้การเดินทางจากกรุงเทพฯ จะต้องถึงหมู่บ้านบางเกลือก่อนจึงจะถึงหมู่บ้านบางสมัคร จึงเชื่อได้ว่าหมู่บ้านมะพร้าวตามในนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่นั้น ก็คือ หมู่บ้านบางเกลือในปัจจุบันนี้เอง (ที่ได้ชื่อว่าตำบลบางเกลือนั้นจะเล่าความเป็นไปในตอนหลัง) ดังนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่กล่าวใตอนหนึ่งว่า "ถึงหย่อมย่านบ้านระกาศต้องลงถ่อ คอยลอยรอเรียงลำตามน้ำไหล จนล่วงเข้าหัวป่าพนาลัย ล้วนเงาไม้มืดคล้ำในลำคลอง"
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน

  เดิมท้องที่ตำบลท่าสะอ้าน เป็นป่าและแสมขึ้นรกทึบ มีราษฏรในพื้นที่ตำบลบางผึ้ง และตำบลเขาดินใช้เป็นทางสัญจรไปมาระหว่างตำบลบางวัว ตำบลบางสมัคร การเดินทางในสมัยก่อนนั้น มีความยากลำบาก เพราะในสมัยก่อนยังไม่มีถนนหนทางเช่นสมัยปัจจุบัน จึ้งต้องเดินทางลัดเลาะมาทางป่าและป่าแสม ซึ่งทางส่วนใหญ่พลุเป็นโคลนตม มียุงชุกชุมมาก และกล่าวกันว่า กว่าจะถึงท่าข้ามแม่น้ำบางปะกง ตรงที่ตั้งตำบลท่าสะอ้านนี้ ผู้เดินทางถึงกับสะอื้น เพราะความลำบากในการเดินทาง จึงเรียกท่าข้ามแม่น้ำบางปะกงนี้ว่า "ท่าสะอื้น" ต่อมาคงเห็นว่าคำว่า "สะอื้น" เป็นคำไม่ไพเราะ จึงเรียกเพี้ยนเป็น "ท่าสะอ้าน"  และมีชุมชนหนาแน่นขึ้นในโอกาสต่อมา ทางการจึงได้ตั้งเป็นตำบลขึ้นเรียกว่า "ตำบลท่าสะอ้าน" ขึ้นอยู่กับอำเภอบางปะกง ซึ่งแต่เดิมตั้งอยู่ที่ตำบลบางปะกง ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ทางการพิจารณาเห็นว่าอำเภอบางปะกง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปะกงไม่เหมาะสม จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอบางปะกงมาตั้งที่ตำบลท่าสะอ้าน แต่ยังคงเรียกชื่อ ที่ว่าการอำเภอบางปะกง ตามชื่อเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะไร่

# #
#

Rating: 0   

Place Description:

ตำบลเกาะไร่ ตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง ตำบลเกาะไร่มีคลองล้อมรอบถึง 7 คลอง จึงมองดูเหมือนเกาะกลางน้ำ ชาวบ้านจึกเรียกขานกันว่า  (เกาะไร่) ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ตำบลเกาะไร่ เป็นตำบลที่จัดตั้งมาเป็นเวลานานนับร้อยปีมาแล้ว เดิมเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด เนื่องจากพื้นที่ของตำบลล้อมรอบไปด้วยลำคลอง ประชากรในพื้นที่มีทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม

Address:

Telephone:

0-3852-5574

Website:

http://www.kaorai.go.th/

Opening:

Monday-Friday

Time : 8:30 am-4:30 pm

Near By

1.งานประเพณีเมาลิด

2.ร้านกาแฟบ้านกรู & ครัวเทพราช

3.วัดคลองสวน

4.ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแม่พิมพ์

5.ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ (บริษัท นวกิจออยล์ จำกัด)

6.ตลาดน้ำคลองสวน 100 ปี

7.ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์

8.สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่แปดริ้วจำกัด

9.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง

10.องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช


Comments:

Sent