Government

 • องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา

  องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา (อบต.โยธะกา) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดเล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2539 มีอานาเขตพื้นที่ 58.2 ตร.กม. 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง

  องค์การบริหารส่วนตําบลหมอนทอง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอบางน้ําเปรี้ยว มีทางหลวงหมายเลข นย 3001 สายบางน้ําเปรี้ยว - องครักษ์ มีเนื้อที่ประมาณ 53.85 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 33,656 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอบางน้ําเปรี้ยว 5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 21 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร (เขตหนองจอก) ประมาณ 20 กิโลเมตรมีอาณาเขต  ติดต่อกับตําบลใกล้เคียง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง

  องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว มีทางหลวงหมายเลข นย 3001 สายบางน้ำเปรี้ยว - องครักษ์ สภาพภูมิอากาศของตำบลสิงโตทอง เป็นแบบเขตเมืองร้น หรืออากาศร้อนชื้นแถบเส้นศูนย์สูตร อุณหภูมิจะสูงเกือบตลอดปี โดยเฉพาะช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ในเดือนเมษายนจะร้อนที่สุด เดือนที่มีอุณหภูมิต่ำสุดคือเดือนธันวาคม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว

  ประวัติการจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีวิวัฒนาการและความเป็นมาเช่นเดียวกับสภาตำบล เหตุที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนตำบลขึ้นมาใหม่นั้น เนื่องจากรัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าวมีนโยบายที่จะกระจายอำนาจการปกครองไปสู่ประชาชนให้มากขึ้น จึงได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ “สภาตำบล” ที่มีอยู่แต่เดิมเสียใหม่ และได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยให้มีการยกฐานะสภาตำบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” และต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้มาจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543  หลักเกณฑ์การจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งจาก สภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซึ่งทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา) การประกาศยกฐานะ สภาตำบลเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลต้องทำเป็น ประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยในประกาศให้ระบุชื่อและเขต ขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
 • เทศบาลตำบลดอนเกาะกา

  เทศบาลตำบลดอนเกาะกาเป็น อบต.ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 และได้รับการ ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเกาะกาเป็นเทศบาลตำบลดอนเกะกา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 โดยอยู่ห่างจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวประมาณ 12 กิโลเมตร 
 • เทศบาลตำบลบางขนาก

  เทศบาลตำบลบางขนาก จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติยกระดับจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ทำให้สุขาภิบาลตำบลบางขนาก ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบางขนาก ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยมีพื้นที่หมู่ที่ 1, 2 และหมู่ที่ 3, 4, 6 บางส่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา

# #
#

Rating: 0   

Place Description:

องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา (อบต.โยธะกา) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีขนาดเล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2539 มีอานาเขตพื้นที่ 58.2 ตร.กม. 

Address:

Telephone:

0-3858-2206

Facebook

https://www.facebook.com/KhaKwnMunHo

Opening:

Monday-Friday

Time : 8:30 am-4:30 pm


Comments:

Sent