Government

 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี

  เดิมตำบลดอนฉิมพลีมีพื้นที่เป็นป่ารกทึบเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าโดยเฉพาะกระบือ โดยมีจ่าฝูงที่ดุร้ายเป็นที่เลื่องลือถึงความดุร้าย จนชาวบ้านในละแวกนั้น ตั้งชื่อให้ว่า “ฉิมพลี” ต่อมาได้มีคนเรียกชื่อป่าบริเวณนี้ว่า “ป่าฉิมพลี” ในเวลาต่อมาตั้งเป็นหมู่บ้าน จึงเรียกชื่อเพี้ยนเป็น “ดอนฉิมพลี”
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้

  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 โดยมีนายวัฒนา สิตรานนท์ กำนันตำบลเสม็ดใต้เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรกและในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงคือ นายกิตติพงศ์ สีเหลือง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนปัจจุบัน ตำบลนี้สภาพพื้นที่แต่เดิมเป็นเช่นเดียวกับตำบลเสม็ดเหนือคือ มีต้นเสม็ดขึ้นเป็นจำนวนมาก จะมีลักษณะเป็นป่าชายเลนทำให้เกิดดินเปรี้ยวเป็นส่วนมาก สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มเหมาะแก่การทำนาและทำสวน แต่การผลิตข้าวยังมีผลผลิตต่ำมากเพราะดินเปรี้ยว จุดเด่นที่สำคัญคือในเขตพื้นที่ตำบลเสม็ด ก็คือจะมีต้นเสม็ดขึ้นตามป่าชายเลนในสมัยก่อนเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่เรียกขานในนาม ตำบลเสม็ด ภายหลังอำเภอบางคล้าได้ขยายการปกครอง แบ่งพื้นที่ออกเป็น  2  ตำบล คือ ตำบลเสม็ดเหนือและตำบลเสม็ดใต้ โดยใช้คลองวังซุงเป็นเส้นแบ่งเขต เป็นเหตุให้เกิดตำบลเสม็ดใต้ขึ้นใหม่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ซึ่งตำบลเสม็ดใต้ เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่เขตอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ

  ตำบลเสม็ดเหนือได้ตั้งมานานแล้ว โดยเล่าสืบต่อกันมาจากผู้สูงอายุในหมู่บ้านว่าเดิม ตำบลเสม็ดเหนือนั้น มีต้นเสม็ดขึ้นเป็นจำนวนมากจนดูว่าเหมือนป่าเสม็ด จึงเรียกชื่อว่า ตำบลเสม็ดเหนือสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสาวชะโงก

  ประวัติแต่เดิมพื้นที่ส่วนนี้เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำบางปะกง ซึ่งน้ำทะเลจะท่วมเป็นบางครั้ง มีชาวจีนอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่เมื่อประมาณ  100 ปีเศษมาแล้ว เดินทางโดยทางเรือเข้ามาตามลำแม่น้ำบางปะกง ผ่านมาพบพื้นที่แหล่งนี้อยู่ติดแม่น้ำมีความอุดมสมบูรณ์จึงได้จับจองปลูกสร้างบ้านเรือน ประกอบอาชีพทำสวนและค้าขาย สาวจีนนั้นจะเป็นคนผิวขาว หน้าตาสวยจนเป็นที่หมายปองของหนุ่มทั่วไป มีหญิงสาวคนหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง จะเข้าพิธีแต่งงานกับหนุ่มที่อยู่ทางตำบลบางโรง ถึงวันงานขบวนขันหมากของเจ้าบ่าวได้ยกมาถึงริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงฝั่งตรงข้าม เมื่อเจ้าสาวได้ยินเสียงไชโยโห่ร้องของขบวนขันหมากก็รีบโผล่หน้าออกมาดู แต่ด้วยความรีบร้อนจึงพลัดตกลงมาจากหน้าต่างคอหักตาย เมื่อเจ้าบ่าวทราบเรื่องว่าเจ้าสาวตายจึงยกขันหมากกลับโดยทิ้งร่มไว้ 3 คัน ปัจจุบันชื่อวัดสามร่ม  และทางฝั่งบ้านเจ้าสาวก็เป็นบ้านสาวชะโงก เมื่อมีการแยกการปกครองจึงได้ตั้งชื่อว่า “ตำบลสาวชะโงก” ตามชื่อของหมู่บ้าน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลาง

  เดิมเป็นชุมชนชาวจีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยู่ตามบริเวณริมคลองท่าทองหลางตลอดลำคลอง โดยประกอบอาชีพค้าขายและทำสวนสับปะรด ซึ่งในสมัยก่อนใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก ต่อมาเมื่อมีความเจริญมากขึ้น มีถนนตัดผ่านเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ชุมชน  จึงได้ขยายตัวมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณที่มีถนนตัดผ่าน การคมนาคมจึงเปลี่ยนมาใช้ถนนแทนลำคลอง ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก เช่น ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพทางการเกษตรเช่นเดิม แต่บางส่วนเปลี่ยนพื้นที่ทำนา ทำสวน มาเป็นบ่อกุ้ง บ่อปลาแทน และมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งไปทำงานด้านอุตสาหกรรมในเมือง เหตุที่ได้ชื่อว่าตำบลท่าทองหลางนั้น เพราะว่าลำคลองที่ชุมชนในสมัยก่อนได้มาตั้งรกรากอยู่นั้น มีต้นทองหลางขึ้นอยู่ตลอดสองฝั่งคลอง จึงได้เรียกชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณดังกล่าวว่าตำบลท่าทองหลางมาจนถึงปัจจุบันนี้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวน

  ตำบลบางสวน เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตอำเภอบางคล้า ตำบลบางสวนมีพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำบางปะกงซึ่งน้ำทะเลท่วมถึงเป็นบางครั้ง เมื่อประมาณ 100 ปีเศษมาแล้ว มีชาวจีนอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ โดยเดินทางมาทางเรือเข้ามาตามแม่น้ำบางปะกง มาพบพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์จึงได้เข้าจับจองที่ดินทำสวนผัก และผลไม้ และได้นำผลผลิตมาวางขายไว้ริมแม่น้ำบางปะกง  เพื่อคอยชาวบ้านและพ่อค้ามารับซื้อจนมีผู้สัญจรผ่านไปมาเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่า “บางสวน”  ครั้นเมื่อแบ่งเขตการปกครอง จึงใช้ชื่อตำบลชื่อบ้านว่า “ตำบลบางสวน” ประชากรส่วนใหญ่ประกอบด้วยคนไทยเชื้อสายจีน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี

# #
#

Rating: 0   

Place Description:

เดิมตำบลดอนฉิมพลีมีพื้นที่เป็นป่ารกทึบเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าโดยเฉพาะกระบือ โดยมีจ่าฝูงที่ดุร้ายเป็นที่เลื่องลือถึงความดุร้าย จนชาวบ้านในละแวกนั้น ตั้งชื่อให้ว่า “ฉิมพลี” ต่อมาได้มีคนเรียกชื่อป่าบริเวณนี้ว่า “ป่าฉิมพลี” ในเวลาต่อมาตั้งเป็นหมู่บ้าน จึงเรียกชื่อเพี้ยนเป็น “ดอนฉิมพลี”

Address:

Telephone:

0-3850-2127

Email

admin@donchimplee.go.th

Website:

http://www.donchimplee.go.th

Opening:

Monday-Friday

Time : 8:30 am-4:30 pm

Near By

1.กลุ่มปักฉลุร้อยมุกผ้าคลุมศีรษะสตรีมุสลิม


Comments:

Sent