Government

 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง

  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 ให้สภาตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง และมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ  สิทธิเรียกร้องหนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงให้สภาตำบลต่อไปนี้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีชื่อตามตำบลที่องค์การบริหารส่วน ตำบลนั้นตั้งอยู่
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร

  ตำบลคลองอุดมชลจรเป็นตำบลที่มีบ้านเรือนราษฎรตั้งอาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งคลองอุดมชลจร เป็นคลองที่ขุดเชื่อมกับคลองนครเนื่องเขต ไหลไปลงคลองประเวศบุรีรมย์ ตำบลคลองเปรง ยาว 13.5 กม. ถือเป็นลำคลองสายหลักของตำบล อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมาย รวมทั้งการสัญจรไปมาที่สะดวก สมัยก่อนเรียกว่าคลองเดโช ซึ่งพระยาสีหราชเดโช  (โต บุนนาค)  ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขุดคลองอุดมชลจร ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2431 – 2433
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง

  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2539 โดยมี นายดำรงค์ รัตนะมงคลกุล กำนันตำบลคลองเปรง เป็นประธานกรรมการบริหาร (โดยตำแหน่ง) คนแรก, นายบุญชู  ด้วงพิบูลย์, นายอำนาจ  น้อยใจบุญ และได้เปลี่ยนเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีนายอำนาจ น้อยใจบุญ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (คนแรก), นายมนัส ชุนหะศรี ปัจจุบัน มีนายพูลสวัสดิ์  รัตนะมงคลกุล เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนปัจจุบัน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง

  ลักษณะที่ตั้งของตำบลหนามแดง อยู่ในพื้นที่ตอนใน ของอำเภอ แต่มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 มีนบุรี – ฉะเชิงเทราผ่าน ประกอบกับเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก พื้นที่รวมทั้งตำบลประมาณ 8.97 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 2.36 ของพื้นที่รวมทั้งอำเภอ ทำให้ตำบลหนามแดงมีลักษณะเป็นชุมชนเปิด สามารถติดต่อกับ อำเภอและจังหวัดได้โดยทางรถยนต์ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ตำบลหนามแดงเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกงต่อเนื่องกับตำบลคลองนครเนื่องเขตและตำบลคลองอุดมชลจรประกอบด้วยคลอง สำคัญหลายสายเช่น คลองหนามแดง คลองบางปลานัก คลองขวางล่าง คลองแพรกบางหมู คลองแพรกอ้ายพร้อ  คลองเหล่านี้ม โครงข่ายเชื่อมโยงติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งเป็นพื้นที่ราบ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการคมนาคม และช่วยระบายน้ำด้วย 
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไห

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไห เป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม ที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น ทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุ /อุปกรณ์ โดยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล บางกะไห เป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรมตำบลบางกะไห มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บางกะไห เป็นเลขาธิการสภาวัฒนธรรมตำบลบางกะไห และได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นทุกปี มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่อง ในวันสำคัญของชาติ เช่นวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันสำคัญทางศาสนา จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ และสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา , อย่างดียิ่ง ต่อเนื่อง เสมอมา ปัจจุบันมี ส.อ.ดาวรุ่ง แจ้งกระจ่าง ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไห และมี นายโอบบุญ นิมิบุตร ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไห
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

  เดิมเป็นตำบลที่วัดโสธรวรารามวรวิหารและองค์หลวงพ่อพุทธโสธรตั้งอยู่ในตำบลนี้ ชื่อตำบลโสธรเข้าใจว่านำชื่อมาจากชื่อวัดโสธรฯ และชื่อองค์หลวงพ่อพุทธโสธร มาใช้เรียกชื่อตำบลว่า ตำบลโสธรด้วย แต่ปัจจุบันมีการจัดแบ่งเขตการดูแลใหม่ พื้นที่ตั้งของวัดอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา วัดโสธรวรารามวรวิหารนี้สร้างขึ้นในตอนปลายกรุงศรีอยุธยา มีประวัติเล่าว่า เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดหงส์ เพราะมีเสาหงส์ตั้งอยู่ในวัด เป็นเสาสูงมียอดเป็นตัวหงส์อยู่บนปลายเสา ต่อมาได้เกิดพายุใหญ่พัดให้หงส์ตกลงมาเหลือแต่เสา ชาวบ้านได้แก้ไขโดยเอาธงขึ้นไปแขวนไว้แทน ชื่อวัดจึงถูกเรียกใหม่เป็น วัดเสาธง ต่อมาก็เกิดพายุพัดเอาเสาธงหักอีก ชื่อวัดจึงถูกเปลี่ยนเป็น วัดเสาธงทอน  ครั้งเมื่อได้มีการอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรมาประทับที่วัดนี้ ชื่อวัดก็ได้เปลี่ยนเป็นวัดศรีโสทร ตามชื่อองค์พระ และต่อมาก็เปลี่ยนเป็น วัดโสธรวรารามวรวิหาร จนถึงปัจจุบันนี้ ฉะนั้น เสาหงส์จึงถือได้ว่าเป็นสัญญลักษณ์ที่เก่าแก่ของวัดโสธรฯ และชาวบ้านตำบลโสธรทุกๆ คน องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร จึงได้นำรูป เสาหงส์ มาใช้เป็นตราสัญญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เพื่อชนรุ่นหลังจะได้จดจำประวัติและความเป็นมาของวัดโสธรวรารามวรวิหารและตำบลโสธรสืบต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง

# #
#

Rating: 0   

Place Description:

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 ให้สภาตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง และมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ  สิทธิเรียกร้องหนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงให้สภาตำบลต่อไปนี้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีชื่อตามตำบลที่องค์การบริหารส่วน ตำบลนั้นตั้งอยู่

Address:

Telephone:

0-3851-3120

Website:

http://klongluangpang.go.th

Opening:

Monday-Friday

Time : 8:30 am-4:30 pm

Near By

1.ครัวคุณทิพย์

2.คุ้มหลวงแพ่ง รีสอร์ท

3.โรงแรมอินเลิฟ


Comments:

Sent