Otop Souvenir

 • กลุ่มปักฉลุร้อยมุกผ้าคลุมศีรษะสตรีมุสลิม

  ลักษณะที่โดดเด่นของผ้าคลุ่มศีรษะฮิญาบ และเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิม คือ เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามลวดลายสวยงามเป็นผ้าปักลายติดมุก หรือลายติดเลื่อม ออกแบบเอง ปักลายเอง ทางกลุ่มมีความภาคภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับรางวัลและมาตรฐาน สมกับความมานะพยายามที่ทุ่มเทลงไป ปัจจุบันกลุ่มมีใบวุฒิบัตรผ่านการอบรมการจัดทำบัญชี วิเคราะห์ต้นทุนและแผนธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาองค์กรเครือข่ายดีเด่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เลขที่ 30898-72/385 และล่าสุดได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2553 ระดับ 5 ดาว สำหรับขั้นตอนการผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีอะไรยุ่งยากมาก แต่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความละเอียดประณีต เริ่มจากการเลือกผ้าเตรียมตัดและตัดผ้าตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นพิมพ์ลายลงบนผ้าที่เตรียมไว้ แล้วปักลายโดยใช้จักรอุตสาหกรรม หรือปักเลื่อมด้วยมือ (Hand Make) เคล็ดลับในการผลิต คือ ต้องเลือกผ้าที่เนื้อดีเหมาะกับสภาพอากาศ และต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบและลวดลายให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์แสงจันทร์

  รักศิลปะ สร้างงานชุมชน... คุณปราณีฯ เล่าว่า แต่เดิมมีแนวคิดอยากจะสร้างงานให้กับชุมชน จากการที่เราเป็นผู้นำสตรีในชุมชน และได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน (กพสม.) ขณะนั้นราวปี 2540 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จึงคิดรวบรวมสมาชิกสตรีผู้สนใจในอาชีพเสริมไปขอจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้น และอาชีพที่น่าสนใจที่สุดที่เราชอบก็คือ งานศิลปะ งานหัตถกรรมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ประเภทดอกไม้จันทน์  โดยมีบทกลอนที่เราจำมาและฝังลึกในใจอยู่เสมอที่จะทำเงินให้กับชุมชนและตนเองได้ เราเห็นว่าดอกไม้จันทน์เป็นสินค้าที่มีความจำเป็นแก่ครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิต เมื่อถึงเวลานั้นทุกคนก็ต้องใช้  และเป็นสินค้าสิ้นเปลืองไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เราจึงมุ่งมั่นทุ่มเทกับงานนี้  ด้วยใจรักงานศิลปะและมีความคิดสร้างสรรค์  จึงรับหน้าที่เป็นเหรัญญิกในกลุ่ม ด้วยความมุมานะและความมุ่งมั่น คิดพัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา  การทำดอกไม้จันทน์ เป็นการประดิษฐ์ดอกไม้รูปแบบหนึ่ง  ซึ่งฝังอยู่ในใจ  ในสายเลือด เราคิดว่าการทำดอกไม้จันทน์นี้เป็นอาชีพที่ตนเองชอบที่สุด   และเป็นอาชีพที่ยั่งยืน  ที่ทำให้ตนเองและสมาชิกมีรายได้ ปัจจุบันเราเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  และดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม มีสมาชิก 25 คน สมาชิกมีทั้งในชุมชนและนอกชุมชนทั้งในหมู่บ้านตำบล และตำบลใกล้เคียง  โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มสตรีดอกไม้ประดิษฐ์แสงจันทร์”
 • ผักไร้ดินปลอดสารพิษ

  ผักไร้ดิน ปลอดสารพิษ
 • ตะกร้าน้ำพริกคุณนาย

  ตะกร้าน้ำพริกคุณนาย สานจากก้านมะพร้าว ถักละเอียด
 • ขนุนทอดกรอบ

  มีรสชาติหวานกรอบ มีกระบวนการผลิตที่ถูกหลักอนามัย
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังเย็น

  พื้นที่ตำบลวังเย็นมีการปลูกมะพร้าว, ไม้ไผ่มาก ชาวบ้านมีเวลาว่างจะนำก้านมะพร้าวหรือไม้ไผ่มาสานตะกร้า กระจาด กระบุง ฯลฯ สำหรับใช้สอยภายในครอบครัวซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานต่อมาได้รับการสนับสนุนจากทางราชการมาส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มจักสานและให้การอบรมการจักสานเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ชาวบ้านจึงใช้เวลาว่างในการจักสานผลิตภัณฑ์ต่างๆจากก้านมะพร้าวและไม้ไผ่ไว้จำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว

กลุ่มปักฉลุร้อยมุกผ้าคลุมศีรษะสตรีมุสลิม

# #
#

Rating: 0   

Place Description:

ลักษณะที่โดดเด่นของผ้าคลุ่มศีรษะฮิญาบ และเครื่องแต่งกายสตรีมุสลิม คือ เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามลวดลายสวยงามเป็นผ้าปักลายติดมุก หรือลายติดเลื่อม ออกแบบเอง ปักลายเอง ทางกลุ่มมีความภาคภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับรางวัลและมาตรฐาน สมกับความมานะพยายามที่ทุ่มเทลงไป ปัจจุบันกลุ่มมีใบวุฒิบัตรผ่านการอบรมการจัดทำบัญชี วิเคราะห์ต้นทุนและแผนธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาองค์กรเครือข่ายดีเด่นจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เลขที่ 30898-72/385 และล่าสุดได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2553 ระดับ 5 ดาว สำหรับขั้นตอนการผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีอะไรยุ่งยากมาก แต่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความละเอียดประณีต เริ่มจากการเลือกผ้าเตรียมตัดและตัดผ้าตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นพิมพ์ลายลงบนผ้าที่เตรียมไว้ แล้วปักลายโดยใช้จักรอุตสาหกรรม หรือปักเลื่อมด้วยมือ (Hand Make) เคล็ดลับในการผลิต คือ ต้องเลือกผ้าที่เนื้อดีเหมาะกับสภาพอากาศ และต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบและลวดลายให้ทันสมัยอยู่เสมอ

Address:

Telephone:

089 754 5158

Opening:

Monday-Sunday

Time : 8:00 am-5:00 pm

Near By

1.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี


Comments:

Sent